Loading...

UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatne predškolske ustanove sa verifikacijom MP RS), svake godine nakon završenog konkursa i njom se propisuju uslovi za sticanje prava za sledeću predškolsku godinu.

Želimo da vam ispred Kreativne kockice objasnimo način primene ove ODLUKE.

Pravo na subvenciju imaju sledeći roditelji:

 1. Državljani republike Srbije
 2. Dete i roditelj čije je prebivalište prijavljeno na teritoriji Grada Beograda
 3. Roditelji čije dete nije upisano u državni vrtić.

Procedura je sledeća:

 1. Roditelj konkuriše za državni vrtić koji se nalazi na opštini gde dete i jedan roditelj imaju prijavljeno prebivalište i uzima potvrdu da nema mesta (ODBIJENICU).
 2. Po uzimanju odbijenice roditelj potpisuje ugovor sa vrtićem i dostavlja ostala potrebna dokumenta.
 3. Vrtić podnosi zahtev Gradskom sekretarijatu a roditelj dobija na kućnu adresu rešenje na osnovu koga mu se isplaćuje subvencija za svaki mesec.

Potrebna dokumenta koja roditelj donosi:

 • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta (odbijenica)
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • Uverenje o državljanstvu (roditelja)
 • Fotokopija lične karte - očitana (roditelja)
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa (na koji mu se isplaćuje subvencija)